Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

Nárok na uplatnění záruky (reklamaci) zaniká v případě:


-Poškození zboží při přepravě (viditelné poškození zboží nebo jeho obalu – je třeba ihned řešit s dopravcem).

-V případě, že by zásilka byla zjevně poškozená v době doručení, musí příjemce o tomto zjištění nejpozději při převzetí zásilky informovat dopravce a zásilku přijmout pouze za podmínky písemného škodního záznamu, a to formou "Zápisu o škodě" nebo přípisem do doručujícího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilek je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany.

Dodržujte tento postup, tímto zajistíte případné uplatnění reklamace a jejího řešení. Naopak při nedodržení těchto pokynů nebude reklamace uznána.

Poškození zboží neodbornou či špatnou montáží, zacházením a uskladněním před montáží a také během manipulace s výrobkem.

 • Zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v doporučení.
 • Zboží bylo poškozeno působením živlů (voda, oheň), vloupání, devastace
 • U vchodových dveří se záruka nevztahuje na:
  -vložky zámků, kliky a štítky během doby používání
  -poškození nátěru z důvodu znečištění, nesprávného čištění nečistot ( např. montážní pěna, malta, omítka atd.)
  -neoprávněné změny výrobku např. zkrácení, lepení, hoblování, montáž přídavných zámků, výměna kování atd., viz záruční list.
 • Poskytovaná záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé:
 •  nesprávnou nebo neodbornou manipulací,
 •  nedodržením Návodu k obsluze a údržbě nebo používáním díla v rozporu s ním,
 •  zanedbáním potřebné nebo pravidelné údržby,
 •  záměrným nebo mechanickým poškozením,
 •  neodborným zásahem (zásahem do výrobku nebo díla jinou osobou než zhotovitelem),
 •  nesprávnou přepravou (v případech, kdy tato není zajišťována přímo zhotovitelem),
 •  používáním výrobku nebo díla pro jiné účely, než je pro něj obvyklé,
 •  nesprávným používáním,
 •  běžným nebo nadměrným opotřebením,  montáží provedenou jinou osobou než zhotovitelem,
 •  vlivem vad stavební konstrukce,
 •  stavební nepřipraveností v době montáže,
 •  živelnou pohromou nebo zásahem vyšší moci,
 •  nesprávným čištěním,
 •  neodborným nebo nešetrným zacházením,
 •  poškozením jinou osobou než zhotovitelem,
 •  na jiné vady a poškození nezaviněné zhotovitelem ani jeho dodavateli,
 •  a na vady výrobku, který neodpovídá příslušným technickým normám nebo Zaměřovacímu listu (případně Smlouvě o dílo nebo Kupní smlouvě) a byla na něj poskytnuta odpovídající sleva, nebo na vady, pro které byl tento výrobek zlevněn. 
 • Možná světlost a tmavost povrchové úpravy výrobků v provedení dřeva nebo dýhy mající za následek dojem, že výrobek se skládá z více barevných odstínů, nelze uznat jako vadu, neboť se nejedná o vadný způsob provedení povrchové úpravy. Tato možná změna je způsobena rozdílnou strukturou a hustotou dřevin, přičemž jejich rozdílnost nejde přesně určit před zahájením povrchové úpravy.
 • Vystouplé letokruhy na výrobcích v provedení dřeva nebo dýhy nelze uznat jako vadu, neboť toto je zapříčiněno vlivem působení vodou ředitelných nátěrových hmot a rozdílné struktury dřeva. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, které nelze zcela zabránit.
 • Výrobky v provedení dřeva, dýhy nebo imitace dřeva mohou mít na jednom nebo více výrobcích a jejich částech různou strukturu a odstín téže dřeviny, a tím také různé odstíny povrchové úpravy. Výrobky, které nebyly objednány nebo dodány současně, ale v jiném časovém období, mohou mít navíc oproti výrobkům objednaným nebo dodaným dříve jiný odstín povrchové úpravy. Tyto skutečnosti nelze uznat jako vady.
 • Změny v povrchové úpravě, které se objeví po předání díla, nelze uznat jako vadu, neboť se tato změna považuje za následek působení počasí, klimatických podmínek a vlastností materiálu výrobků.
 • U dřevěných dveří mohou být v jejich dřevinách, otvory po hmyzu a to zejména v materiálu meranti.
 • U oken a dveří se skly s meziskelními nebo nalepovacími mřížkami dochází ke zvýšení tepelné prostupnosti skel (zhoršení izolačních vlastností). Meziskelní mřížky mohou také vibrovat mezi skly.
 • Provedení, rozměry a další specifikace výrobků a prací, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány v Zaměřovacím listu a Smlouvě o dílo a dalších dokumentech, nelze uznat jako vady, neboť se jedná o plnění dodané v souladu se Smlouvou o dílo. Tvrzení, že objednatel nebo zhotovitel chtěl, požadoval, bylo mu něco slíbeno nebo myslel, že to bude jinak, budou odmítnuta, pokud to nebude zapsáno v dokumentech uvedených výše.
 • Reklamace zaměření jsou posuzovány podle situace v místě montáže, rozměrů stavebních otvorů, Smlouvy o dílo, Zaměřovacího listu, montážních a jiných směrnic zhotovitele a dokumentů.
 • Dále nelze uznat jako vadu rosení skel, rámů, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenku - jedná se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami, kromě rosení uvnitř izolačního skla, kdy se jedná o vadu skla.
 • Zhotovitel neručí za stavební otvory před a po vybourání starých dveří a vrat, za pevnost otvorů, za existenci překladů nad dveřmi a vraty, za pevnost venkovních a vnitřních omítek a fasády, za poškození rozvodů, aniza stav budovy, protože není jejich vlastníkem anistavitelem.
 • Prasknutí skla po převzetí díla není způsobeno porušením povinností zhotovitele, a proto nelze uznat tuto vadu za vadu záruční. Sklo může být dodáno za úhradu v rámci placeného servisu.
 • Jako vadu nelze uznat skutečnost, že předmět reklamace neodpovídá parametrům, které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy výrobků.
 • Reklamace profilů, skel, kování a jiných použitých komponentů mohou být posuzovány podle dalších dodatků Reklamačního řádu k posuzování reklamací těchto jednotlivých komponentů nebo také podle reklamačních řádů, směrnic a podmínek jejich dodavatelů.
 • Reklamace montážního postupu a provedení montáže jsou posuzovány podle montážních směrnic zhotovitele a situace v místě montáže.
 • Optické vady na všech dílech výrobků a jejich příslušenství (škrábance, rýhy, nerovnosti, poškození, promáčknutí, atd.), které nejsou viditelné při denním rozptýleném světle ze vzdálenosti 1,5 m, nelze uznat jako vady.
 • Za reklamaci se nepovažuje nutnost běžného seřízení a nastavení, dveří nebo vrat.
 • Za zjevné vady se považují veškeré vady týkající se kvality a kvantity, které objednatel zjistil, uplatnil a uvedl nebo mohl zjistit, uplatnit a uvést při předání a převzetí díla v Předávacím protokolu nebo jiném dokladu o převzetí. V opačném případě, tedy pokud nebyly zjevné vady zaznamenány v Předávacím protokolu nebo jiném dokladu o převzetí, nemá objednatel v souladu s § 2605 odst. 2 právo na odstranění této zjevné vady. Za vady skryté se považují vady, které nejsou zjevné.
 • UPOZORNĚNÍ:

  Montáž křídla  jako domovních dveří je nutné provádět pod zastřešením (dveře při montáži nesmí zmoknout).

  Vchodové dveře doporučujeme chránit před přímým sluncem a deštěm. Ideální umístění dveří je pod baldachýnem nebo pod stříškou. 

 • Dveře nemohou být vystaveny přímému kontaktu s vnějšími podmínkami (měly by být
  umístěny pod vhodnou střechu - chráněnou proti slunci a dešti). Zastřešení by mělo být
  provedeno tak, aby při vysokém slunečním světle úplně zastínilo dveře během srážek,
  např. deště, sněhu, krupobití, aby střešní krytina zcela chránila před vlivem tyto faktory.
 • Parametry střechy (otevřená předsíň):
  - šířka - větší než šířka dveří nejméně o 1 metr (50 cm na každou stranu)
  - hloubka - nejméně 1 metr
  - umístění nad dveřmi - ne více než 50 cm.

Postup při reklamaci (reklamační řád)

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Připravte zásilku, aby byla kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), přiložte doklad o koupi.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
 • Zboží řádně zabalte, aby nedošlo k dalšímu poškození.
 • Zboží odešlete na adresu, - "Roman Kratina Zeyerova 657/8 Jeseník 79001". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
 • vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.